N

Netto liquide middelen

0

Liquide middelen en effecten verminderd met de onder vlottende passiva opgenomen schulden aan kredietinstellingen en schulden uit hoofde van kasgeldleningen en depositos.

Comments are closed.

Bekijk ook

Online beleggen

Beleggen is het kopen van iets met waarde in de verwachting dat het in de toekomst meer wa…