N

Netto liquide middelen

0

Liquide middelen en effecten verminderd met de onder vlottende passiva opgenomen schulden aan kredietinstellingen en schulden uit hoofde van kasgeldleningen en depositos.

Comments are closed.

Bekijk ook

Geld verdienen

Geld verdienen Het verzamelen van valuta en vermogen. Geld verdienen gebeurt vaak door arb…