N

Netto liquide middelen

0

Liquide middelen en effecten verminderd met de onder vlottende passiva opgenomen schulden aan kredietinstellingen en schulden uit hoofde van kasgeldleningen en depositos.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…