B

Bedrijfsgebonden vermogen

0

Totaal van immateriele vaste activa, voorraden en niet rentedragende vorderingen, verminderd met alle vlottende passiva exclusief de daaronder opgenomen schulden aan kredietinstellingen en lening-, belasting- en dividendschulden.

Comments are closed.

Bekijk ook

Online beleggen

Beleggen is het kopen van iets met waarde in de verwachting dat het in de toekomst meer wa…